Raad van Kerken


Doelstelling

De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de Kerken in Zeist te bevorderen.
De Raad voert daarbij een tweesporenbeleid: bevordering van de praktische samenwerking enerzijds en, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, stimulering van de oecumene anderzijds. Door bijeen te komen in de Raad ontmoeten kerken elkaar, raken zij in gesprek met elkaar en leren zij van elkaar. Het ontmoeten en leren krijgt mede gestalte door de vergaderlocatie van de Raad te rouleren langs de verscheidene kerk-lokaties.


Functies

De opdracht voor de Raad van Kerken ligt in de vervulling van de navolgende vijf functies:


Een ontmoetingsplaats voor het “samen leren, dienen, vieren en organiseren”
Een klankbord voor derden van hetgeen leeft binnen de Kerken en voor groepen binnen de Kerken die een beroep doen op de Raad
Een coördinator en/of begeleider van gezamenlijke activiteiten van de Kerken
Een initiatiefnemer bij door Kerken en maatschappelijke organisaties ingebrachte ideeën en activiteiten
Een postadres voor iedere persoon en iedere organisatie die een beroep wil doen op de Kerken in Zeist c.q. hierover informatie wenst.

Deze functies zijn afgeleid uit de hoofddoelstelling om de oecumenische verbondenheid van de (deelnemende) kerkgenootschappen te bevorderen en gezamenlijk in het geloof in de Heer Jezus Christus, het Hoofd van de Kerk en de Heer van de wereld getuigenis af te leggen en dienstbaar te zijn aan de leefwereld van onze gemeente

In de afgelopen jaren is de Raad menigmaal naar buiten getreden als de vertegenwoordiging van de Kerken in Zeist naar het Gemeente-bestuur, instellingen van maatschappelijke en levens-beschouwelijke aard en naar de Zeister samenleving.


Werkgroepen

Daarnaast krijgt het werk van de Raad van Kerken met name gestalte in de activiteiten van zijn werkgroepen:


de werkgroep Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV)(ondersteuning van het bestaande werk in Zeist ten behoeve van vluchtelingen in Zeist, zoals: noodopvang / kerkasiel; volgen en bevragen van de lokale en landelijke overheden m.b.t. het asiel- en uitzettings-beleid; inspelen op sociaal (diakonaal), maatschappelijke behoeften van (individuele) asielzoekers).
de werkgroep Vieren en Vorming: coördineren en organiseren van de Zeist-brede oecumenische vieringen. Het blad Forum, voor vorming en toerusting, is in 2019 opgeheven; in het najaar 2020 komen oecumenische activiteiten in Opgang en op de website van de Raad van Kerken Zeist.

Samenstelling

De Raad is momenteel samengesteld uit vertegenwoordig(st)ers van eenentwintig aangesloten kerken en wijkgemeenten en heeft een nauwe samenwerking met Kerk en Samenleving en het Diakonaal Platform.
De Raad is vertegenwoordigd in het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.
De Raad komt drie keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een lezing georganiseerd.
Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen, dat als volgt is samengesteld:


Dhr P.G. van IJsselmuiden Voorzitter
Mevr. J. van Andel Secretaris
Dhr N.J. Fischer Penningmeester
Mevr. E. de Boom, lid

Iedereen is van harte uitgenodigd om verdere inlichtingen in te winnen en te informeren naar achtergronden van onze werkzaamheden. U kunt daarvoor terecht bij de leden van het moderamen en bij het secretariaat:
info@raadvankerkenzeist.nl


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken