U bevindt zich hier: Diaconie
Terug naar: Samenleving
Verder naar: Ondersteuning Commissie Bijzondere Gebeurtenissen Adressen
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Diaconie

Ondersteuning

De diaconie in Zeist-West staat klaar voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. De drempel om een beroep op de kerk te doen is vaak hoog. Dat is niet nodig: de kerk is daar voor en verzoeken om ondersteuning worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt een beroep doen op de diaconie als het financieel allemaal niet meer lukt. Maar ook als u bijvoorbeeld moeite heeft om formulieren in te vullen. Of wanneer u vanwege ziekte nooit eens op vakantie kunt.

Projecten

De diaconie is betrokken bij projecten in binnen- en buitenland. Waar mensen in de knel zitten komt de diaconie in actie. Dat kunnen vluchtelingen zijn. Of mensen die een bestaan op proberen te bouwen in Afrika. Maar ook jongeren in ons eigen land.

Kerk

Tijdens de kerkdiensten vervullen de diakenen een belangrijke taak. Zij verzorgen de collecte, het avondmaal en de bloemen.

Wat doet de diaconie?

Het antwoord op deze vraag staat in het geactualiseerde Werkplan 2018-2022 [77 KB] van de wijkdiaconie.

Inleiding
De diaconie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van de PKN wijkgemeente Zeist-West. Daarbij gaat het zowel om zaken die spelen binnen de wijkgemeente als daarbuiten. De diaconie vervult een aantal doorlopende taken, maar voert ook projecten uit. In dit werkplan 2018-2022 zijn de contouren weergegeven van de activiteiten die de diaconie in deze periode wil ontplooien. Het werkplan heeft tot doel de activiteiten te stroomlijnen en houvast te bieden bij de werkzaamheden van de diaconie. Het is bedoeld als leidraad en niet als verplichting om alles wat er in staat op de beschreven wijze uit te voeren. Want juist voor een diaconie is het belangrijk te kunnen inspelen op actuele en acute situaties. Die ruimte moet er zijn en blijven.
Het werkplan 2018-2022 is een uitwerking van het in 2014 door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan 2014-2018 van de wijkgemeente. Naast het diaconaat ver weg zal meer invulling worden gegeven aan diaconaat in de geografische wijk Zeist-West. Het werkplan 2018-2022 is vastgesteld in de vergadering van de Wijk Diaconale Raad van 8 mei 2018 en geactualiseerd in mei 2021 (versie 6).

Missie wijkdiaconie:
De wijkdiaconie heeft de volgende missie:
De diaconie verleent bijstand, bescherming en verzorging aan hen dichtbij en veraf die dat nodig hebben. De diaconie werkt aan de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld. Een kerk die niet dient, dient nergens toe.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden de taken van de diaconie als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel van de Heer;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Leeswijzer:
Het werkplan 2018-2022 is verdeeld in zes hoofdstukken. Na de Inleiding in hoofdstuk 1, zijn in hoofdstuk 2 de doorlopende activiteiten weergeven, in hoofdstuk 3 de jaarlijkse acties, in hoofdstuk 4 de reguliere doorlopende taken van de wijkdiaconie, in hoofdstuk 5 de overleggen waar de wijkdiaconie in participeert en in hoofdstuk 6 de randvoorwaarden waarbinnen de diakenen kunnen functioneren.

U kunt het werkplan [77 KB] ook downloaden.

Contactpersonen

diaconie@pknzeistwest.nl