U bevindt zich hier: Wijkgemeente FinanciŽn  
 FINANCIňN
Actie Kerkbalans
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

FINANCIňN

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Sinds de nieuwe kerkorde in mei 2004 is ingevoerd, zijn alle hervormde, gereformeerde en PKN-wijkgemeenten op dezelfde manier georganiseerd. Iedere wijkgemeente heeft een kerkenraad, een wijkraad van diakenen en een wijkraad van kerkrentmeesters. Al deze raden zijn vertegenwoordigd in de organen van de overkoepelende kerkelijke gemeente(n): de algemene kerkenraad, het centrale college van diakenen en het centrale college van kerkrentmeesters. Maar wat doen de kerkrentmeesters in de wijk? En wat wordt ‘centraal’ geregeld?


 
 

Het (centrale) college van kerkrentmeesters regelt de kerkelijke zaken voor Zeist als geheel. De opbrengsten (o.a. uit de Actie Kerkbalans en collecten) gaan in één grote pot; daaruit worden de predikanten, kerkgebouwen enzovoort betaald. Zo krijgt de solidariteit tussen ‘arme’ en ‘rijke’ wijken in Zeist gestalte: samen maken we het mogelijk dat kerken kunnen voortbestaan.

Naast die grote pot heeft elke wijk in Zeist een – bescheiden – eigen potje, de wijkkas genaamd. Hieruit worden zaken betaald als het bloemetje van de kerk, de kerstattenties voor ouderen, de vergaderkosten, de kosten voor kerkmuziek en de abonnementen op tijdschriften voor de kindernevendienst en de ambtsdragers.

(Zie ook Collecteren in de kerk)


 
 

Als wijkgemeente kunnen wij dankzij de wijkkas zelf bepalen waaraan wij geld willen besteden, naast alle centraal geregelde voorzieningen. Dat is ook nodig: het is goed om via kerstattenties en het wekelijkse bloemetje met mensen mee te leven en ambtsdragers verdienen steun bij hun werkzaamheden voor de kerk!

Wil Zeist-West een vitale kerkelijke gemeente blijven, dan is het noodzakelijk dat er voldoende geld in de wijkkas zit. De wijkkerkrentmeesters gaan daarom regelmatig na op welke wijze extra inkomsten kunnen worden verkregen. Daarnaast adviseren zij de kerkenraad over allerlei zaken van financiële aard, die in de eigen wijk (gaan) spelen of vanuit de centrale organen aan de orde worden gesteld.


 

Wijkkas
adres: Kerkelijk Centrum Zeist-West
t.a.v. Penningmeester, De Clomp 3302 , 3704 KB, Zeist
IBAN NL90 RABO 0373 7335 18 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist t.g.v. wijkgemeente Zeist-West
e-mail: penningmeester@pknzeistwest.nl 

Op wijkniveau, ten slotte, dragen de kerkrentmeesters zorg voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans, zodat deze actie zo soepel mogelijk kan verlopen.


 
 

Voor verdere vragen of meer informatie kan een bericht gezonden worden aan de penningmeester van de wijkkas: penningmeester@pknzeistwest.nl


 ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De verschillende onderdelen van PKN Zeist zijn geregistreerde ANBI instellingen.
(klik op het logo hierboven om verder te lezen)


Printerversie