U bevindt zich hier: Wijkgemeente Organisatie Structuur  
 ORGANISATIE
Structuur
Kerkenraad en Moderamen
Historie
Wijkreglementen
Jaarrooster
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

STRUCTUUR

Inleiding

De Protestantse wijkgemeente Zeist-West is een onderdeel van de Protestantse Gemeente Zeist en behoren tot de Protestantse kerk in Nederland.


Wijkkerkenraad

De Protestantse wijkgemeente Zeist-West wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad van Zeist-West heeft de taak het beleid van de wijkgemeente vast te stellen. De kerkenraad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de kerkenraad vanwege speciale agendapunten vaker bij elkaar komt. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.Predikanten

In de Protestantse wijkgemeente Zeist-West is één vaste predikant, ds. Tineke Dronkert. Zij is sinds 14 oktober 2018 verbonden aan Zeist-West. (zie hier)
Regelmatig zijn er ook gastpredikanten, die voorgaan in de vieringen.
Naast de vieringen heeft zij een belangrijke taak in het kerkzijn door de week. Zo gaat zij bij mensen in de wijk op bezoek, thuis of in het ziekenhuis. Ook is zij actief in het begeleiden van gespreksgroepen en is zij betrokken bij het organiseren van activiteiten. De predikan bepaalt voor een groot gedeelte haar eigen aandachtsgebieden en woont in dat verband diverse vergaderingen bij, zowel binnen de wijk als bovenwijks.. 

De kerkenraad heeft een dagelijks bestuur, het moderamen genaamd. In het moderamen hebben vijf personen zitting: de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba (secretaris), een diaken en een adviseur. Het moderamen komt maandelijks bij elkaar. In de vergaderingen worden de kerkenraadsvergaderingen voorbereid. Ook kan de kerkenraad bepaalde zaken/besluiten delegeren aan het moderamen.


Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum

Het Stichtingsbestuur behartigt alle belangen van het Kerkelijk Centrum ten aanzien van beheer en onderhoud.

Voorzitter: Dick Duit, e-mail: dickduit@planet.nl
Secretaris: Koos Keestra
Penningmeester: Jan de Graaff
Gerard van Heiningen (bestuurslid)

Kees Randwijk (vertegenwoordiger Hervormd College van Kerkrentmeesters)Printerversie