U bevindt zich hier: Berichten
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Agenda Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Bouwen aan nieuw beleidsplan

Afbeelding: Werken aan de bouwstenen van het beleidsplan -

De afgelopen maanden is veel gesproken over en gewerkt aan het nieuwe beleidsplan 2019-2022 voor de wijkgemeente Zeist-West.
Het huidige beleidsplan (2014-2018) vertoonde teveel kenmerken van een verzameling voorgenomen activiteiten en daarom is in het voorjaar van 2018 besloten om het dit keer anders aan te pakken.
Te vaak werd de klacht gehoord dat we met een teruglopend aantal gemeenteleden niet alles kunnen doen en dat we moeten kiezen. Maar ja, hoe doe je dat? Want afscheid nemen van wat je al jaren doet is niet gemakkelijk en doet soms pijn.
Gelukkig hoefden we niet van nul af te beginnen, want heel veel werk was al gedaan in de voorbereidingen op het beroepingsproces voor de nieuwe predikant. In dat proces hadden we al een profielschets gemaakt van de wijkgemeente met de wensen en dromen die we hebben voor onze wijkgemeente. De visietekst, zoals die ook in de rechterkolom op onze website te vinden is, bleek daarbij een uitstekend uitgangspunt. Met een aantal mensen hebben we dit verder uitgewerkt en een basistekst geschreven. En daarmee zijn we op stap gegaan.
Met de diverse werkgroepen binnen de wijkgemeente (werkgroep vieringen, diaconie, jeugdwerk, pastoraat en bezoekgroep ouderen) hebben we gesproken over hun dromen over het kerkenwerk in 2022 en waar we dan nu aan moeten werken.
Er bleek verrassend veel overeenstemming te bestaan tussen de groepen. Uiteraard is ook regelmatig de kerkenraad geïnformeerd over de stappen in het proces om af te stemmen of we op de goede weg waren en is in de Nieuwsbrief de voortgang gerapporteerd.
Uiteindelijk zijn we op de volgende basistekst uitgekomen:

Beleidsplan Protestantse Wijkgemeente Zeist-West 2019 - 2022
• We willen werken aan een kerk waar de liefde van God wordt doorgegeven. Zowel onderling als aan anderen die behoefte hebben aan steun, troost of bemoediging. En aan kinderen en jongeren opdat zij geïnspireerd raken om op hun beurt deze liefde ook door te geven. Met elkaar dragen we ervoor zorg dat iedereen zich daartoe toegerust voelt, volhoudt en geholpen wordt op het moment dat het moeilijk wordt. De gemeente, ambtsdragers en predikant werken daarin samen en vullen elkaar aan.
• We willen werken aan een kerk waar de bijbel een bron is van verhalen om te vertellen, te verdiepen, te ervaren en te verbinden met dagelijkse ervaringen. En ons helpt om met andere ogen te kijken naar het leven, de wereld om ons heen en de toekomst. Zonder de dagelijkse realiteit uit het oog te verliezen.
• We willen werken aan een kerk waar mensen zich welkom en gezien voelen en open en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Waar oog is voor mensen die niet vanzelf aansluiting vinden bij anderen. Een kerk waar we laten blijken dat iedereen mag zijn wie hij of zij is en zich uitgenodigd voelt met elkaar op te trekken.
• We willen werken aan een kerk, die iedereen – jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk – een plek biedt om tot rust te komen en zich te bezinnen. Waar we de zondag vieren op manieren die ons op uiteenlopende wijzen bemoedigen en inspireren en die aantrekkelijk zijn voor alle leeftijden.
• We willen werken aan een kerk, waar mensen verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Waar niet voor hen wordt gedacht, maar met hen. Waar groepen samenwerken vanuit de overtuiging dat ze een geheel vormen en gedragen worden. Een kerk waar we met elkaar praten en denken over wat belangrijk is. Daarbij dragen we er samen zorg voor dat er een balans is tussen het beroep dat op mensen wordt gedaan en de tijd en energie die ze hieraan kunnen en willen geven. En er een balans is tussen aandacht voor de randvoorwaarden en voor de kern van ons geloof: het belijden en doorgeven van Gods liefde.

Deze tekst geeft goed weer wat we willen zijn. Maar daaraan zal dan gewerkt moeten worden. Daarvoor schrijven we juist een beleidsplan.
Maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken, we moeten keuzes maken.
Als laatste stap in het proces zijn er daarom op basis van de tekst en de gesprekken met de werkgroepen een vijftal speerpunten gedefinieerd. Speerpunten waaraan we nadrukkelijk aandacht en energie willen geven de komende 4 jaar en die ons moeten helpen onze huidige activiteiten te evalueren. Dragen ze bij aan het bereiken van ons doel of moeten we bijsturen of misschien zelfs schrappen. Dit zijn geen eenvoudige keuzes en vragen om zorgvuldige discussies in de werkgroepen en met iedereen die actief is in onze wijkgemeente. De basistekst en de speerpunten vormen samen het Beleidsplan 2019-2022, later aangevuld met werkplannen voor het komende jaar.

Zaterdagmiddag 24 november zijn de kerkenraad en de werkgroepen aan de slag gegaan om op basis van dit beleidsplan al een aantal actiepunten te benoemen; bouwstenen voor een vernieuwde actieve wijkgemeente, waaraan we het komende jaar prioriteit willen geven. En om onszelf ook te beschermen tegen teveel wensen, mochten dat er per werkgroep maximaal twee zijn. En dan onderling tussen de werkgroepen afspraken zien te maken, want duidelijk was dat je het niet alleen kunt doen. Dat leidt alleen maar tot eilandjes. Maar een prioriteit van één groep hoeft dat niet te zijn voor de andere werkgroep. Dat kunnen nog spannende discussies worden de komende tijd.
Het idee is om ieder jaar terug te kijken naar wat we bereikt hebben en actiepunten vast te stellen voor het nieuwe jaar.

Vervolg
Het Beleidsplan is formeel goedgekeurd door de kerkenraad, dus het wordt tijd om met de hele wijkgemeente in gesprek te gaan over het Beleidsplan.
Graag nodigen we u dan ook uit voor een gemeentebijeenkomst op zondag 20 januari na de viering.
In deze bijeenkomst presenteren we naast de basistekst ook de speerpunten en willen we proberen daar meer inzicht in te krijgen.
Dus noteer deze datum, want het is belangrijk om met elkaar te werken aan de kerk die we willen zijn.

Namens de kerkenraad
Hugo Albers