U bevindt zich hier: Samenleving Diaconie  
 DIACONIE
Ondersteuning
Commissie Bijzondere Gebeurtenissen
Adressen
ZWO
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

WERKPLAN DIACONIE2018-2022

1. Inleiding

De diaconie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van de PKN wijkgemeente Zeist-West. Daarbij gaat het zowel om zaken die spelen binnen de wijkgemeente als daarbuiten. De diaconie vervult een aantal doorlopende taken, maar voert ook projecten uit. In dit werkplan 2018-2022 zijn de contouren weergegeven van de activiteiten die de diaconie in deze periode wil ontplooien. Het werkplan heeft tot doel de activiteiten te stroomlijnen en houvast te bieden bij de werkzaamheden van de diaconie. Het is bedoeld als leidraad en niet als verplichting om alles wat er in staat op de beschreven wijze uit te voeren. Want juist voor een diaconie is het belangrijk te kunnen inspelen op actuele en acute situaties. Die ruimte moet er zijn en blijven.
Het werkplan 2018-2022 is een uitwerking van het in 2014 door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan 2014-2018 van de wijkgemeente. Naast het diaconaat ver weg zal meer invulling worden gegeven aan diaconaat in de geografische wijk Zeist-West. Het werkplan 2018-2022 is vastgesteld in de vergadering van de Wijk Diaconale Raad van 8 mei 2018.

Missie wijkdiaconie:
De wijkdiaconie heeft de volgende missie:
De diaconie verleent bijstand, bescherming en verzorging aan hen dichtbij en veraf die dat nodig hebben. De diaconie werkt aan de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld. Een kerk die niet dient, dient nergens toe.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden de taken van de diaconie als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel van de Heer;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Leeswijzer:
Het werkplan 2018-2022 is verdeeld in zes hoofdstukken. Na de Inleiding in hoofdstuk 1, zijn in hoofdstuk 2 de doorlopende activiteiten weergeven, in hoofdstuk 3 de jaarlijkse acties, in hoofdstuk 4 de reguliere doorlopende taken van de wijkdiaconie, in hoofdstuk 5 de overleggen waar de wijkdiaconie in participeert en in hoofdstuk 6 de randvoorwaarden waarbinnen de diakenen kunnen functioneren.2. Doorlopende activiteiten

De wijkdiaconie wil de zichtbaarheid van het diaconale werk en de betrokkenheid van de gemeente daarbij vergroten. In dit hoofdstuk zijn een aantal projecten beschreven.

Contacten moskee:
De wijk kent een gemêleerde samenstelling. Christenen en moslims wonen dicht bij elkaar, maar hebben vaak weinig contact. Onduidelijk is of de wijkdiaconie in de periode van dit werkplan een bijdrage kan leveren om het gesprek met de moskee te intensiveren om zo de contacten tussen Christenen en Moslims te versterken.

Organisatie diaconie in de wijk:
Omdat er geen Pastorale Raad meer is heeft de wijkdiaconie regelmatig contact met de Bezoekgroep Ouderen en Zieken (BOZ groep). Voor bepaalde activiteiten zoals aandacht voor ouderen in de zomer periode en zieken en ouderen rond de Kerstdagen hebben wij elkaar nodig.

Wijkinloophuis Zeist-West:
In 2010 is het Wijkinloophuis in Zeist-West geopend. De wijkdiaconie wil in deze periode, ook via Stichting Kerk & Samenleving, mensen stimuleren gebruik te maken van het inloophuis en verder betrokkenheid van de kerkleden realiseren zodat deze activiteit een definitieve plaats krijgt in onze wijk.


3. Jaarlijkse activiteiten

Sommige activiteiten voert de diaconie jaarlijks uit, maar slechts gedurende een beperkte periode in het jaar. In dit hoofdstuk zijn deze activiteiten opgesomd. Niet uitgesloten is dat er gaandeweg activiteiten worden toegevoegd of wegens gebrek aan belangstelling vervallen.

Adventsviering:
In de maand december organiseert de wijkdiaconie in Zeist-West in het Kerkelijk Centrum een middag met onder andere een adventsviering voor ouderen. We houden een viering en organiseren daar omheen iets gezelligs.

Kerstattenties en kerstpakketten:
Mensen die het afgelopen jaar in financiële problemen zijn of gekomen of die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken (bijvoorbeeld door ziekte of na het overlijden van een partner) kunnen een extraatje met Kerst goed gebruiken. De wijkdiaconie verstrekt daarom kerstpakketten en kerstattenties aan gemeenteleden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die om financiële redenen iets krijgen en die dat vanwege een andere reden ontvangen. Alle leden van de wijkgemeente worden hierbij betrokken doordat zij gevraagd worden namen op te geven van mensen die een kerstattentie of pakket goed kunnen gebruiken.

Zomer activiteiten:
In de zomerperiode organiseert de wijkdiaconie twee activiteiten voor mensen die er even tussenuit willen. Juist de zomerperiode is voor sommigen een stil en eenzaam moment, omdat veel mensen dan op vakantie zijn. Eén van de activiteiten is een dag uitje. Een andere activiteit wordt voor hen in het Kerkelijk Centrum georganiseerd. Voor beide activiteiten staat ontmoeting en gezelligheid voorop.


4. Reguliere taken

Een aantal taken voert de wijkdiaconie doorlopend uit. Uitvoering is afhankelijk van de actuele situatie en/of de vraag. In dit hoofdstuk worden de activiteiten benoemd die de diaconie doorlopend ontplooit.

Autodienst:
Ook onder verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie valt de autodienst. Voor mensen die door ouderdom of een lichamelijk beperking de kerkdiensten niet zouden kunnen bijwonen is er een mogelijkheid om per auto door vrijwilligers gehaald en weer thuis gebracht te worden.

Bloemengroet:
Elke zondag worden er bloemstukken verzorgd voor in de Eredienst. Na afloop van de dienst worden deze als “Bloemengroet” door vrijwilligers naar mensen gebracht die een bijzondere gebeurtenis hebben meegemaakt, ziek zijn of bedankt worden voor hun verdiensten. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie.

Eredienst:
De wijkdiaconie vervult een belangrijke rol bij de eredienst. Bij iedere viering is een diaken aanwezig die als ambtsdrager de eredienst mede draagt. Meestal is dat in het Kerkelijk Centrum, maar ook geregeld in de Protestantse verzorgingshuizen. Voor de dag voor de viering controleert de diaken van dienst of de kerkzaal in orde is en ook de verwarming van de bijzalen. Een diaken bereidt indien van toepassing de Maaltijdvieringen voor en assisteert bij de vieringen. Bij Maaltijdvieringen deelt de dienstdoende diaken mede het brood uit. Voor de dienst maakt de diaken de dienstdoende voorganger attent op het tekenen van het kaartje bij de bloemengroet. Aan het begin van dienst steekt de dienstdoende diaken de tafelkaarsen aan met het licht van de Paaskaars. Tijdens de dienst verzorgt de diaken de collecten(eventueel de aankondiging) en doet indien gewenst mee met de voorbeden. Daarnaast denkt de wijkdiaconie mee over de diaconale aspecten in de eredienst. Daarbij valt te denken aan: aandacht voor diaconale zaken in de eredienst en zichtbaarheid van de diaken. De dienstdoende diaken regelt ook dat diaconale folders voor of na de dienst worden verspreid.

Jeugddiaconaat:
De wijkdiaconie kijkt of wij in het bijzonder de jeugd kunnen betrekken bij het diaconaat zoals in het beleidsplan 2014-2018 van de Kerkelijke gemeente van Zeist-West wordt aangegeven.

Kerkradio:
Niet iedereen is in staat om naar de kerk komen om de diensten bij te wonen. Veel mensen vinden het dan ook prettig vanuit hun eigen huis of kamer de kerkdiensten te volgen. Tegenwoordig kan dat via internet. Voor mensen die daarover niet beschikken kan de kerkradio in dat geval uitkomst bieden. Daardoor is het ook mogelijk van huis uit rechtstreeks de kerkdiensten te beluisteren en mee te maken.

Kleine dienstverlening:
De wijkdiaconie kan kleine hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar brengen. Dit is niet aan de grenzen van de wijk gebonden. Het gaat daarbij om kortdurende klussen, zoals het ophangen van een lamp en kinderen van school halen bij ziekte. De opzet is dat er geen sprake van afhankelijkheid is. Iemand die een beroep doet op deze mogelijkheid kan op een ander moment aanbieder van hulp zijn. Deze activiteit valt onder de verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie. Ook zullen wij hulpvragers verwijzen naar Netwerk Gewoon Samen, een jongeren vrijwilligers netwerk voor inwoners van Zeist, die hulp nodig hebben maar weinig of geen netwerk hebben dat die hulp biedt.

Vakanties:
Niet iedereen is in staat om op vakantie te gaan. Dat kan zijn omdat een zieke partner alle aandacht vraagt, er veel verpleegkundige hulp nodig is of de financiën ontbreken. De wijkdiaconie helpt daarbij. De diaconie kent diverse mogelijkheden om deze mensen toch een vakantie aan te bieden. De diaconie kan zelfs vakanties regelen voor mensen die veel verpleegkundige hulp nodig hebben. Als om welke reden dan ook iemand een vakantie slechts gedeeltelijk of helemaal niet kan betalen springt de wijkdiaconie financieel bij. In deze periode zal de wijkdiaconie actief binnen de gemeente namen vragen. Ook het vakantie bureau biedt vele mogelijkheden. Hieraan wordt regelmatig aandacht besteed.

Vluchtelingenwerk:
De wijkgemeente ziet het vluchtelingenwerk als een belangrijke diaconale taak. Daarom is één van de diakenen aangesteld ten behoeve van het werk ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers. Deze heeft tevens tot taak de kerkelijke gemeente bewust te maken van de vluchtelingenproblematiek in Nederland en vertegenwoordigt de gemeente in de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV) van de Raad van Kerken Zeist. Ook in de Stichting Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist (SAVIZ), een begin jarig negentig apart ingesteld fonds, zijn de kerken waaronder PKN Zeist-West betrokken. De wijkdiaconie springt in op actuele ontwikkelingen rond het vluchtelingenwerk en betrekt de overige gemeenteleden op die momenten bij het werk. Op één zondag is de collecte bestemd voor het vluchtelingenwerk (Stg. INLIA). Er zal dan tijdens de viering extra aandacht zijn voor het vluchtelingenwerk.

Omdat wij als kerkelijke gemeente het “Charter van Groningen” hebben ondertekend geven wij jaarlijks hier een bijdrage aan. Het zogenaamde “Charter van Groningen” is een beginselverklaring, door geloofsgemeenschappen ondertekent, als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen die in nood verkeren.

Werk in de wijk:
De wijkdiaconie staat klaar om mensen in de wijkgemeente en ook daarbuiten te ondersteunen.
Er zijn steeds meer mensen die niet rond kunnen komen. De wijkdiaconie kan op zo’n moment bijspringen of op een andere manier hulp zoeken of bieden. Ook op andere gebieden kan de wijkdiaconie helpen. Bijvoorbeeld als mensen moeite hebben om bepaalde formulieren in te vullen. Of als zij niet weten bij welke instantie of zorginstelling zij moeten zijn. Het wijkinloophuis kan bij deze zaken ook een belangrijke rol vervullen. Mensen kunnen worden doorverwezen naar het inloophuis. Op afroep kan iemand van de formulieren brigade van de burgerlijke gemeente Zeist ondersteuning bieden. In de praktijk vinden veel mensen het moeilijk om bij de kerk aan te kloppen voor hulp. Dat maakt het moeilijk mensen te bereiken die hulp nodig hebben. Hulpaanvragen komen meestal binnen via de predikant of Bezoekgroep Ouderen en Zieken (BOZ-groep).

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking:
De wijkdiaconie is ook buiten Zeist actief. Vanuit de kerk in Zeist-West is er een speciale commissie die initiatieven ontwikkelt op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De ZWO-commissie Zeist-West zet zich in voor eigen projecten en werkt mee aan kerkdiensten. De commissie geeft voorlichting over het werelddiaconaat. Zij probeert anderen te stimuleren zich in te zetten voor het werelddiaconaat. De wijkdiaconie is nauw betrokken bij de opzet van Zeist-West als Fair Trade-gemeente. Dit zullen zij in deze periode ook zijn als Zeist West verder gaat op de ingeslagen weg via Fair Climate naar Fair Finance. Het zou wenselijk zijn als één van de diakenen zitting zou hebben in de ZWO-commissie. Leden van de ZWO commissie worden periodiek uitgenodigd op de wijk diaconale vergaderingen Daarmee is de samenhang tussen wijkdiaconie en ZWO-commissie gegarandeerd. De ZWO-commissie stelt een eigen jaarplan op.

Kerk in Actie is de afdeling van de Protestante Kerk voor het diaconaat, werelddiaconaat en zending. Zij werken namens de diaconieën en ondersteunt zodoende ook ons. Kerk in Actie is actief zowel in Nederland als in de rest van de wereld en zij behartigen ook de belangen van mensen in kwetsbare omstandigheden door het voeren van lobbygesprekken met de overheid.


5. Overleggen

De wijkdiakenen nemen deel aan diverse overleggen. Deze zijn zowel binnen de wijkgemeente als in bredere verbanden.

Centrale organen:
De diaconie van de wijkgemeente Zeist-West participeert in het College van diakenen van de Gereformeerde Kerk van Zeist en de Hervormde gemeente Zeist. In het College van diakenen worden wijk overstijgende thema’s behandeld. Daarnaast bewaken de wijk vertegenwoordigers de werkbaarheid van besluiten van het moderamen van het College van diakenen voor de wijkgemeente.

Kerkenraad/moderamen:
Alle wijkdiakenen maken onderdeel uit van de wijkkerkenraad. De wijkdiakenen bezoeken zoveel mogelijk de vergaderingen van de wijkkerkenraad. In deze vergadering brengen zij diaconale zaken in, maar hebben ook een overstijgende taak als kerkbestuurder. De besluit- en beleidsvorming in de kerkenraad is breder dan de diaconie alleen.
De diaconie zal één persoon voordragen die zitting heeft in het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad, het moderamen. De kerkenraad als geheel stelt uiteindelijk de samenstelling van het moderamen vast.
Overige overleggen:
De wijkdiaconie neemt ook deel aan overleggen in bredere verbanden. Voorbeelden daarvan zijn de voedselbank en het brede diaconale platform. Er zijn nog wel meer verbanden waar diakenen actief kunnen zijn zoals Timon, Kerk& Samenleving en WKOV.

Wijk Diaconale Raad:Alle diakenen hebben zitting in de Wijk Diaconale Raad. Ook de predikant woont de vergadering regelmatig bij. De Wijk Diaconale Raad komt om de zes weken bij elkaar (met uitzondering van de zomermaanden en december).
In de vergaderingen komen alle zaken aan de orde die de diaconie van Zeist-West betreffen. Het kan daarbij gaan om het uitwisselen van kennis en ervaringen, maar ook om inhoudelijke discussie over diaconale thema’s. Ook leden van andere commissies zoals de ZWO, auto rijdienst, jeugdwerk worden op de wijk diaconale vergaderingen uitgenodigd.
Werkgroepen wijkdiaconie:
Onder de wijkdiaconie vallen diverse werkgroepen zoals de Zwo-commissie, de telcommissie, de bloemendienst en de auto rijdienst. De wijkdiaconie overlegt periodiek met de vertegenwoordigers van deze werkgroepen. Soms gebeurt dat in de wandelgangen, soms als daar behoefte aan is in een gesprek met de Wijk Diaconale Raad.


6. De Diakenen

De diakenen hebben ook zelf kennis nodig om hun functie te kunnen uitoefenen. Bovendien is het van belang periodiek te kijken of de diakenen geen belemmeringen ervaren bij het uitoefenen van hun ambt. Daarnaast kent de diaconie een aantal vacatures. De diaconie stelt alles in het werk om nieuwe enthousiaste diakenen te werven.

Scholing en actuele kennis:
De diakenen lopen tegen problemen aan en krijgen te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Om op de hoogte te blijven lezen de diakenen tijdschriften (o.a. Diakonia). Ook kunnen zij periodiek deelnemen aan scholingsdagen op Zeister of op landelijk niveau. Een voorbeeld daarvan is de landelijke diaconale dag.


Ten slotte

Het werkplan 2018-2022 zal zich gaandeweg verder ontwikkelen. Aan het einde van de looptijd van het werkplan zal bekeken worden wat er gerealiseerd is en wat niet. Ook zullen in deze periode de resultaten zichtbaar worden van de voorgenomen fusie van de twee kerkgenootschappen tot Protestante Kerk van Zeist. De wijkdiaconie streeft continue naar verbetering van de werkzaamheden en dienstverlening. Wij staan open voor suggesties van anderen.


Printerversie