U bevindt zich hier: Wijkgemeente FinanciŽn  
 FINANCIňN
Actie Kerkbalans 2019
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk

COLLECTEREN IN DE KERK
 

Er wordt iedere week gecollecteerd in de kerk, bijna altijd in drie collectes met namen zoals plaatselijke gemeente, diaconie, werelddiaconaat, predikantsplaatsen, onderhoud gebouwen. Ik vraag me af waar die namen voor staan en wie de collecte bestemmingen bepaalt.
Voor een antwoord op mijn vragen spreek ik met ons gemeentelid Mieke Bonefaas. Zij is diaconaal administratief medewerker van het diaconaal bureau van de Hervormde Kerk in Zeist. Het Hervormd College van Diakenen van Zeist is haar werkgever. Ook voor de administratie van de gereformeerde diaconie kom je tegenwoordig bij haar uit. Ze doet dit werk nu zo’n 12 jaar en vindt het nog steeds heel interessant. Wel merkt ze de laatste tijd dat het steeds drukker wordt. In de eerste jaren had ze nog wel eens tijd om zich rustig in een onderwerp in te lezen. Tegenwoordig komt ze uren tekort. Overleg over het samenstellen van het collecterooster met het moderamen, overleg met andere maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met mensen in nood, vergaderingen voorbereiden, verslagen, begrotingen en jaarrekeningen maken, maar ook het beoordelen van hulpvragen van mensen binnen en buiten de PKN. Het hoort allemaal tot haar takenpakket.

Waar gaat het geld heen dat bij de collectes wordt opgehaald?
Er zijn diaconale en kerkrentmeesterlijke collectes. De eerste collecte is in Zeist-West voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij de derde collecte bij de uitgang wordt het doel afwisselend bepaald door de diaconie en de kerk.
De eerste twee collectes worden vanuit het kerkelijk bureau van Zeist verdeeld over verschillende plaatselijke bestemmingen. De derde diaconale collecte wordt altijd afgestort naar projecten, meestal van Kerk in Actie. (Kerk in Actie is de diaconale poot van de landelijke dienstenorganisatie van de PKN in Utrecht). Soms worden de eerste en derde collecte omgedraaid, omdat er bij de eerste collecte meer geld binnenkomt.

Wie stelt het collecterooster samen?
Mieke maakt het diaconale deel van het collecterooster in overleg met het College van Diakenen (CvD) van Zeist. Hierin zijn de diakenen van alle wijkgemeentes vertegenwoordigd. Haar collega Gerrit Jan van Randewijk maakt het kerkrentmeesterlijke deel van het rooster in overleg met het College van Kerkrentmeesters van Zeist. (Voor 2004, begin van de PKN, heette het College van Kerkrentmeesters, afgekort CvK, in de Hervormde Gemeente Kerkvoogdij).
Voor de diaconale derde collecte maakt Kerk in Actie een landelijk rooster. In Zeist volgen we dit rooster zoveel mogelijk, maar er is ook ruimte voor eigen bestemmingen. Afwijkende collecte bestemmingen moeten wel ruim van te voren aangemeld worden. In het najaar wordt het collecterooster voor het volgende jaar vastgesteld.

Hoe wordt het collectegeld van de eerste diaconale collecte verdeeld?
Per jaar wordt er ongeveer €40.000 aan collectegeld voor de diaconie opgehaald in heel Zeist. Ook is er een eigen vermogen bij de Hervormde Gemeente dat rente opbrengt, ongeveer €80.000 per jaar. De diaconie werkt met een diaconale begroting waarin o.a. de volgende bestemmingen vermeld staan:
- St. Kerk en Samenleving, beheerder van de drie inloophuizen in Zeist;
- Timon, die zorgt voor tijdelijke huisvesting en begeleiding van ontspoorde jongeren;
- Noodhulp, voor gemeenteleden met financiële problemen;
- de Hulpkas, voor mensen in nood die geen kerklid zijn. De laatste tijd komen er steeds meer aanvragen voor de Hulpkas. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen hier een renteloze lening krijgen van max. €1500. Steeds vaker verwijzen de burgerlijke gemeente of andere hulpverleningsinstanties mensen door naar de Hulpkas;
- het Wijkproject, in Zeist West is dat nu de Zuid-Afrikaanse organisatie NOVA (Navorsing & Ontwikkeling vir die Voorkoming van Armoede), dat zich richt op ondersteuning van arme (zwarte) gezinnen. Zo krijgen deze o.a. betere kooktoestellen, die energiezuiniger en minder vervuilend zijn en ook leiden tot minder ongelukken.
- verder gaat 10% van het diaconale geld naar het Werelddiaconaat, gedeeltelijk bestemd voor Kerk in Actie en gedeeltelijk bestemd voor een eigen wijkproject van de wijken. Voor Zeist West is het dit jaar het NOVA project.

Waar gaat het geld van de tweede collecte heen?
De tweede collecte is van de kerkrentmeesters, deze is voor de plaatselijke gemeente. De opbrengst van de collectes van de kerkrentmeesters is een aanvulling op de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans) en daarvan worden de eigen kosten voor de kerken in Zeist betaald, zoals het onderhoud en beheer van de (kerk)gebouwen, de salarissen van de predikanten, kerkelijk werkers, , de medewerkers op de Kerkelijke Bureaus, en gedeeltelijk de organisten en kosters Ook komt er jaarlijks rente vrij van het vermogen van de kerk. In de begroting en jaarrekening wordt de verdeling van het geld over bovenstaande bestemmingen gepland en verantwoord.

De derde collecte
Als de derde collecte van de kerkrentmeesters is, is het om extra geld in te zamelen voor b.v. predikantsplaatsen, orgels of onderhoud gebouwen.
Als de derde collecte een diaconale bestemming heeft, wordt het geld afgestort naar het genoemde project. Meestal gaat dit om bestemmingen buiten Zeist van Kerk in Actie, zoals Werelddiaconaat, Kinderen in de knel, Kerk en Israel of zending. De opbrengst van de vijf jaarlijkse zendingscollectes uit Zeist West gaan altijd naar zendingsprojecten van Kerk in Actie. Het betreft geen ouderwetse zending meer die bedoeld is om het evangelie te verspreiden. Zending is nu gericht op ondersteuning van christelijke kerken in ontwikkelingslanden. Binnen de PKN bestaat ook de Gereformeerde Zendingsbond, die nog wel klassieke zending bedrijft. Zeist West geeft hier niet aan.
Soms heeft de diaconale derde collecte een plaatselijk bestemming, zoals (verpleeghuis) Bovenwegen, ons Wijkproject NOVA of het Inloophuis in Zeist West. Dit geld gaat naast de bijdrage uit de diaconale begroting extra naar de genoemde bestemming.

Gerrie Langenberg


Printerversie