U bevindt zich hier: Wijkgemeente Organisatie Structuur  
 ORGANISATIE
Structuur
Kerkenraad en Moderamen
Medewerkerslijst
Historie
Wijkreglementen
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade

STRUCTUUR

Inleiding

De Protestantse wijkgemeente Zeist-West is een federatie van de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde wijkgemeenten Zeist-West. Als zodanig maakt de wijkgemeente deel uit van de Hervormde Gemeente te Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist, die beiden behoren tot de Protestantse kerk in Nederland.


Wijkkerkenraad

De Protestantse wijkgemeente Zeist-West wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad van Zeist-West heeft de taak het beleid van de wijkgemeente vast te stellen. De kerkenraad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de kerkenraad vanwege speciale agendapunten vaker bij elkaar komt. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.Predikanten

In de Protestantse wijkgemeente Zeist-West is op dit moment geen vaste predikant. In oktober zal ds Tineke Dronkert verbonden worden aan Zeist-West.
De predikant(en) gaan voor in vieringen. Daarnaast hebben zij een belangrijke taak in het kerkzijn door de week. Zo gaan zij bij mensen in de wijk op bezoek thuis of in het ziekenhuis. Ook zijn zij actief in het begeleiden van gespreksgroepen en zijn zij betrokken bij het organiseren van activiteiten. De predikant(en) hebben hun eigen aandachtsgebieden en wonen in dat verband een groot aantal vergaderingen bij. 

De kerkenraad heeft een dagelijks bestuur, het moderamen genaamd. In het moderamen hebben vijf personen zitting: de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba (secretaris), een diaken en een adviseur. Het moderamen komt maandelijks bij elkaar. In de vergaderingen worden de kerkenraadsvergaderingen voorbereid. Ook kan de kerkenraad bepaalde zaken/besluiten delegeren aan het moderamen.


Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum

Het Stichtingsbestuur behartigt alle belangen van het Kerkelijk Centrum ten aanzien van beheer en onderhoud.

Voorzitter: Dick Duit, e-mail: dickduit@planet.nl
Secretaris: Koos Keestra
Penningmeester: Jan de Graaff
Gerard van Heiningen (bestuurslid)
Bertus Neomagus (bestuurslid)
Kees Randwijk (vertegenwoordiger Hevormd College van Kerkrentmeesters)
Freerk Wieringa (adviseur renovatie - lid raad van toezicht)


Printerversie