U bevindt zich hier: Wijkgemeente Organisatie Structuur  
 ORGANISATIE
Kerkenraad en Moderamen
Medewerkerslijst
Historie
Structuur
Wijkreglementen
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade

STRUCTUUR

Inleiding

De Protestantse wijkgemeente Zeist-West is een federatie van de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde wijkgemeenten Zeist-West. Als zodanig maakt de wijkgemeente deel uit van de Hervormde Gemeente te Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist, die beiden behoren tot de Protestantse kerk in Nederland.


Wijkkerkenraad

De Protestantse wijkgemeente Zeist-West wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad van Zeist-West heeft de taak het beleid van de wijkgemeente vast te stellen. De kerkenraad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de kerkenraad vanwege speciale agendapunten vaker bij elkaar komt. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. 

Predikanten

In de Protestantse wijkgemeente werken twee predikanten (1,5 fte). De predikanten gaan voor in vieringen. Daarnaast hebben zij een belangrijke taak in het kerkzijn door de week. Zo gaan zij bij mensen in de wijk op bezoek thuis of in het ziekenhuis. Ook zijn zij actief in het begeleiden van gespreksgroepen en zijn zij betrokken bij het organiseren van activiteiten. De beide predikanten hebben hun eigen aandachtsgebieden en wonen in dat verband een groot aantal vergaderingen bij. 

De kerkenraad heeft een dagelijks bestuur, het moderamen genaamd. In het moderamen hebben zeven personen zitting: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba (secretaris), een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester en de predikanten. Het moderamen komt maandelijks bij elkaar. In de vergaderingen worden de kerkenraadsvergaderingen voorbereid. Ook kan de kerkenraad bepaalde zaken/besluiten delegeren aan het moderamen.


De raden

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hebben ieder een verschillende taak. Er zijn veel zaken binnen Zeist-West die met name op het terrein van één van de drie soorten ambtsdragers ligt. De Protestantse wijkgemeente Zeist-West heeft er daarom voor gekozen raden in te stellen die zich bezig houden met specifieke zaken. Zeist-West kent: de Pastorale Raad, de Diaconale Raad en de Beheerraad. Daarnaast is er nog de Oecumenische Jeugdraad.

De Pastorale Raad
De Pastorale Raad (PR) houdt zich bezig met beleid en organisatie rondom pastoraat. Van deze raad maken alle ouderlingen. Eén van de twee predikanten is bij de vergaderingen van de Pastorale Raad aanwezig. Regelmatig vergaderen Pastorale en Diaconale Raad gezamenlijk over onderwerpen die zowel diaconale als pastorale kanten hebben.

De Diaconale Raad
Alle diakenen hebben zitting in de Diaconale Raad (DR). In de vergaderingen van de Diaconale Raad komen alle zaken aan de orde die de diaconie in Zeist-West betreffen. Het kan daarbij gaan om mensen uit de wijk die om ondersteuning gevraagd hebben, maar ook om het invullen van het dienstenrooster en het opzetten van diaconale projecten. Daarnaast vinden inhoudelijke discussies over de betekenis van diaconie plaats.
Eén van de twee predikanten is aanwezig bij de vergaderingen van de Diaconale Raad.

De Wijkraad Kerkrentmeesters
In de Wijkraad Kerkrentmeesters komen alle kerkrentmeesters bij elkaar. Kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een bijzondere taak. Zij zijn verantwoordelijk voor beheerzaken. Daarbij valt te denken aan de financiën van de kerk, maar ook aan onderhoud van de kerkgebouwen en de orgels.

Jeugdraad
In de Jeugdraad worden alle zaken besproken die met jeugd- en jongerenwerk te maken hebben.


Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum

Het Stichtingsbestuur behartigt alle belangen van het Kerkleijk Centrum ten aanzien van beheer en onderhoud.

Voorzitter: Dick Duit, e-mail: dickduit@planet.nl
Secretaris: Koos Keestra
Penningmeester: Jan de Graaff
Gerard van Heiningen: bestuurslid
Bertus Neomagus: bestuurslid


Printerversie